Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere
0
INDKØBSKURV I ALT: 0,00 DKK
Specialister i Vand og Spildevand.
Rådgivning og vejledning til de bedste løsninger.

Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse.
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på salg og arbejdsydelser foretaget af Skanseal ApS – I det følgende kaldet sælger.
Eventuelle fravigelser fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal ske udtrykkeligt og med skriftligt samtykke fra sælger.

Levering.
Levering sker ab vor adresse og for købers regning og risiko.
Såfremt køber ikke skriftligt har givet forsendelsesinstruks, træffer, sælger afgørelsen om transportmåde og -vej på bedst måde.

Ordre.
En ordre er først bindende for os ved skriftlig accept i form af ordrebekræftelse.

Priser.
Sælgers priser er baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende priser på råvare, materialer, arbejdsløn, valutakurser osv., og hvis sælger forestår forsendelse fragt, forsikring og toldsatser. Sælger forbeholder sig ret til at regulere disse priser i tilfælde af prisstigninger, der er udenfor sælgers kontrol.

Montage.
Forestår sælger montage i forbindelse med levering, påhviler det køber at fremskaffe og bekoste tilladelse fra enhver myndighed, foretage de nødvendige installationer, indretning m.v., således at montage i enhver henseende kan ske uhindret. Køber drager omsorg for forinden montage på sælgers foranledning at dokumentere, at disse forhold er bragt i orden. Køber drager omsorg for at tegne de i forbindelse med montage nødvendige og sædvanlige forsikringer, og således at sælger er sikret i policen.

Leveringstid.
Aftalte leveringsbetingelser betinger, at sælger fra køber i god tid har modtaget de nødvendige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse. Sælger påtager sig intet ansvar for forsinkelser af leverance eller dele heraf dom følge af strejke, lockout, force-majeure og andre forhold uden for sælgers kontrol, herunder forsinkede leverancer fra sædvanlige leverandører og mangel på arbejdskraft. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller fl ere af over-nævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver for rettidig. Såfremt leveringshindringen påregnes at ville vedvare længere end 3 måneder, er sælger berettiget til at annullere afgivne tilbud og indgåede aftaler.

Ejendomsforbehold.
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen er betalt. Såfremt der er tale om bearbejdning af produkter, der har sælger tilbageholdsret i det bearbejdede.

Produktansvar.
For personskade er sælger alene ansvarlig, hvis det bevises, at skaden alenen er forårsaget som følge af sælgers fejl og forsømmelse i form af fejlagtig konstruktion, produktion og montage. Sælger forbeholder sig ret til – i en periode af 12 på hinanden følgende måneder efter levering til kunden har fundet sted – at foretage afhjælpning eller omlevering af varer. Afhjælpning eller omlevering forudsætter, at kunden straks efter levering har reklameret skriftligt. Kundens omkostninger i forbindelse med afhjælpning såsom drift, avancetab og andre indirekte tab kan ikke gøres gældende over sælger. Der henvises tillige til pkt. 21-35 i NL 92. I force majeure situationen henvises til bestemmelserne i pkt. 37 NL 92.

Underleverancer eller montage.
Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Sælger er ikke ansvarlig for skader, forvoldt af det leverede på fast ejendom eller løsøre, på produkter fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det leverede forårsager.

Webshoppen ejes og drives af:

Skanseal ApS
Bredstenvej 22 
DK-7182 Bredsten
 +45 7588 1616
info@skanseal.dk
CVR-nr. 36909595

Skanseal ApS - Bredstenvej 22 - 7182 Bredsten - Telefon 75881616 - E-mail info@skanseal.dk - CVR 36909595
Klik her for vores mobilside